Avtal

Avtal mellan Ljungskilegården och hyresgäst, uppdat. 170101

Villkor för uthyrning

 • Hyresvärden tillhandahåller lokal i befintligt skick, med befintliga inventarier och utrustning.
 • Hyresvärden tillhandahåller ett sopkärl för brännbara sopor.
 • Hyresvärden ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen
 • Ansvarig hyresgäst, härefter kallad “hyresgästen”, skall läsa igenom uthyrningsregler och hyresavtal, skriftligt godkänna dessa på fysisk pappersversion som vi tillhandahåller, gå igenom brandskydd tillsammans med personal, ansvara för nyckel och själv finnas i lokalen under uthyrningstiden samt närvara vid besiktning av lokalen.
 • Hyresvärden äger rättighet att kräva att deponiavgift ska erläggas i förskott. Öppna publika verksamheter i lokalen ska alltid godkännas av hyresvärden. Hyresgästen får under inga omständigheter, utan tillstånd från hyresvärden, förhyra eller låna ut lokalen till tredje part. Hyresvärden äger rätt att avbryta pågående uthyrning om hyresgästen brister i sina åtaganden gentemot hyresvärden, eller om syftet med uthyrningen är ett annat än vad som uppgivits.

Betalning

 • Hyresgästen förbinder sig betala hyra och avtalad deponiavgift enligt hyresregler och hyresavtal. Inbetalning sker till PlusGiro 700126-6 om inte annat har avtalats. Märk inbetalningen med avsändare+hyresdatum. Debitering av eventuellt uppkomna ersättningar regleras i efterhand. Deponiavgiften återbetalas enligt överenskommelse. Observera också att ev. bokningsavgift skall vara erlagd för att bokningen ska gälla.

Hyresgästens ansvar

 • Hyresgästen ansvarar för att maximalt 300 personer (nedervåningen) vistas i lokalen samtidigt. Hyresgästen ska hålla sig väl informerad om brandskyddet, var släckutrustning finns och hur den ska användas. Hyresgästen ansvarar för att informera personer i lokalen om var utrymningsvägar finns. Utrymningsvägar får inte blockeras och måste vara framkomliga i hela sin bredd. Rökning är inte tillåtet inomhus. Vid eventuell brand ska de som är i uppenbar fara räddas och Räddningstjänsten SOS 112 larmas omgående.
 • Hyresgästen förbinder sig att väl vårda och aktsamt hantera lokaler, inventarier och övrig utrustning. Borden tål inte att stå eller sitta på. Ljus och marschaller ska placeras på säker plats. Stearinspill ska ej finnas på stolar eller andra inventarier. Eventuella fel och skador som uppkommit ska anmälas till hyresvärden, skador orsakade av hyresgästen skall ersättas ekonomiskt. Hyresgästen ansvarar för eventuell brand som orsakats av ovarsamhet.
 • Häftstift, häftklammer, tejp, häftmassa, spik, skruv osv. får inte användas på väggar, golv eller tak, varken inne eller ute. Kolla med hyresvärden var det är möjligt att använda detta.
 • Ljungskilegården har parkettgolv, transporter inomhus skall därför ske med säckkärra, avsedda vagnar o.dyl. Barerna skall flyttas utan vältskyddslisten framtill. Den höga kylen utan hjul skall flyttas med säckkärra. Tung teknisk utrustning som PA-anläggningar osv. skall ha skyddande matta under sig.
 • Hyresgästen ansvarar för att disponerade lokaler samt entré, korridor och toaletter städas enligt instruktion på hemsidan, om inte annat har avtalats. Bord, stolar och andra inventarier och utrustning skall ställas tillbaka på ordinarie plats om inte annat har avtalats, avtorkade och fria från tuggummirester, tejpbitar osv.
 • Utnyttjad köksutrustning skall vara väl diskad, avtorkad och tillbakasatt på avsedd plats. Kylar, bardiskar, spis, köksbänkar, kökslådor, skåp, kaffebryggare, diskmaskin, värmeplattor, mikrovågsugn skall vara väl avtorkade. Inget drickaspill, kladd eller fettrester får förekomma på köksutrustning, bord, stolar, kylar, barer eller annan använd utrustning.
 • Hyresgästen ansvarar för att glasflaskor och plåtburkar läggs i återvinningskärlen utomhus. Sopor som överstiger sopkärlets rymd bortforslas av hyresgästen. Inget returmaterial får lämnas i soprummet. Vid undermålig städning debiteras hyresgästen en kostnad motsvarande deponiavgiften, vid övriga brister i att återställa lokalen, tex. möbler, dekor, debiteras hyresgästen arbetskostnad 250 kr/tim för återställande. Vid sanering/åtgärder som överstiger Ljungskilegårdens/Alliansföreningens egen kapacitet debiteras kostnad för professionell hjälp.
 • Hyresgästen ansvarar för att ljuset ska vara släckt innan lokalen lämnas. Alla vattenkranar, diskmaskin, spis, spisfläkt, kaffekokare, vattenkokare, värmeplattor osv. ska vara avstängda. Samtliga fönster ska vara stängda och alla dörrar låsta. Ingenting som kan orsaka brand får lämnas kvar. Ingen person får finnas kvar i lokalerna.
 • Ansvarig hyresgäst är personligen ansvarig gentemot Ljungskilegården och skall närvara vid återlämnande av nyckel och vid besiktning av lokalen om inget annat överenskommits.
 • Lånade nycklar återlämnas enligt överenskommelse med hyresvärden. Förlorad eller skadad nyckel debiteras hyresgästen med 1000 kr.

Vilka lokaler i Ljungskilegården:            STORA SALEN             SÖDRA SALEN             KÖK           FOAJE           TOALETTER             ÖVERVÅNING            KÄLLARE

Förhyrningen avser tid/datum:

Hyresgästens syfte med hyra av lokal:

Överenskommet pris för uthyrningen förutom deponiavgift:

Din kontaktperson på Ljungskilegården samt telefon:

Övrigt:

Kontaktuppgifter till hyresgästen:

Namn:                                                                                         Org.nr/Pers.nr:

Adress:

Telefon:                                                                                       E-post:

Undertecknad har tagit del av och förstått innebörden av detta hyresavtal, som upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Datum, Hyresgäst                                            Datum, Alliansföreningen Ljungskilegården