Uthyrningsregler

Allmänna uthyrningsregler Ljungskilegården, uppdat. 170101

1. Vid bokning av lokal, skall angivas person, som skall vara minst 25 år, och som kan godtagas som ansvarig för lokalen under uthyrningstillfället.

2. Det åligger den ansvarige att tillse att gällande uthyrningsregler och uppsatta ordnings- och städinstruktioner för lokalen följs.

3. Den ansvarige skall, om uthyrningen avser offentligt arrangemang e dyl, uppvisa erforderligt polistillstånd etc samt ange vilka ordningsvakter som skall tjänstgöra.

4. Den ansvarige skall lämna lokalen sist och noga tillse att alla fönster och dörrar är stängda, ljuset släckt, spis m.m. avstängda och att ingen finns kvar i lokalen.

5. Den ansvarige skall tillse att hyrda lokaler inkl. toaletter städas enligt skriftlig instruktion på hemsidan. Tjänstgörande personal lämnar anvisningar om var städmaterial finns. Städning kan köpas enligt särskild prislista: Nedervåningen 500-1000 kr, beroende på storlek sällskap och typ av aktivitet, övervåningen 200 kr. Observera att kostnad för extra städning, om denna ej utförts på ett godtagbart sätt, tas ut från depositionsavgiften (se punkt 10 nedan) enligt prislistan ovan.

6. Sopor – se instruktioner i hyresavtalet.

7. Om köket används, skall allt porslin m.m. avdiskas, torkas och ställas tillbaka på anvisad plats.

8. Alla möbler ställs tillbaka i förrådet enligt anvisning om ej annat överenskommits.

9. Inträffad skada skall anmälas omgående till tjänstgörande eller till Ljungskilegårdens telefonsvarare 0522-200 31 eller mail bokning@ljungskilegarden.com. Allt som går sönder skall ersättas.

10. Hyran inbetalas per plusgiro Pg 700126 – 6 senast en vecka innan uthyrningstillfället eller vid sen bokning kontant innan lokalen öppnas. Innan lokalen öppnas skall dessutom depositionsavgift (nedervåningen 500-1000kr, övervåningen 200kr) erläggas till tjänstgörande personal. Vid avsyn av lokalen skall ansvarig hyresgäst närvara. Depositionsavgiften återfås efter att lokalen med utrustning gåtts igenom och godkänts av tjänstgörande personal, samt nycklar återlämnats.

11. Vi tillämpar ett system med bokningsavgift när bokning sker långt i förväg (>3 mån). Bokningsavgiften dras senare av från lokalhyran så du betalar in hyra minus bokningsavgift när det är dags betala hyran. Däremot om du avbokar lokalen innan hyrestillfället drar vi en summa från bokningsavgiften innan pengar skickas tillbaka, motsvarande 100kr/mån för nedervåningen, 50 kr/mån för övervåningen, som bokningen legat i kalendern. Det kostar alltså att ha en bokning liggande och sedan inte använda den.

12. Vid avbokning senare än en vecka innan uthyrningstillfället debiteras halva hyresbeloppet. Vid mycket sen avbokning, senare än kl. 18.00 dagen före uthyrningstillfället, debiteras hela hyresbeloppet.

Regler för återbetalning av bokningsavgift gäller fram till en vecka innan hyrestillfället, därefter debiteras halva hyran om den är högre än bokningsavgiften, och vid mycket sen avbokning hela hyran enligt ovan. Bokningsavgiften ska inte överstiga hyresbeloppet utan justeras i förekommande fall nedåt.

13. Lokalen upplåses ca 15 minuter innan den bekräftade tiden om ej annat överenskommits.

14. Bekräftad timtid får ej överskridas. All extra tid debiteras särskilt.

15. Ljungskilegården ansvarar ej för värdesaker eller andra tillhörigheter, som medförts till lokalen.

16. Tjänstgörande på Ljungskilegården äger rätt att vägra uthyrning, eller uppsäga pågående uthyrning med omedelbar verkan, om dessa regler bryts.